Veřejný prostor

Veřejný prostor je prostorem života společnosti, prostorem společenské komunikace. Je místem, kde se společnost „děje“, kde dochází ke kontaktům a komunikaci mezi lidmi, ke sdílení, inspiraci a vzniku všeho, co přesahuje jedince. Veřejný prostor je prostorem dějinným, kde se děje rozlišování mezi vysokým a nízkým, krásným a ošklivým, důležitým a podružným. Tento prostor je prostorem otevřeným ve velice širokém smyslu slova: je přístupný všem členům dané společnosti, ale též prostorem, kde se tato společnost otevírá věcem a lidem cizím; tento prostor je též otevřený širokému spektru aktivit a využití; je prázdnem, kde se může odehrát něco nečekaného a je tedy i prostorem, kde se společnost otevírá směrem do budoucna.

Kvalita veřejného prostoru podstatně ovlivňuje nejen podobu města, ale i jeho fungování, prosperitu, bezpečnost a v neposlední řadě také tělesné a duševní zdraví jeho obyvatel. I malá změna k lepšímu může být impulsem pro ekonomický, sociální a architektonický rozvoj. Skrze veřejný prostor také poznáváme kulturní hodnoty města, povahu jeho společnosti i jednotlivých lidi. Bez atraktivních veřejných prostranství, která zvou k účasti na společném dění a umožňují pestrou škálu činností, by město nebylo městem, ale pouhým shlukem staveb.

Parky a jejich význam

Parky jsou důležitým prvkem městské infrastruktury a jedním ze základních typů veřejných prostranství, která utvářejí celkový ráz města. V rámci systému sídelní zeleně plní nezastupitelnou úlohu. Vytvářejí protiváhu zastavěnému prostředí i veřejným prostranstvím se zpevněnými povrchy. Kompenzují nedostatek přírodní, volné krajiny ve městech, a mají tak zcela zásadní vliv na kvalitu života jejich obyvatel.

Původ městských parků předurčil jejich hlavní funkci, kterou mají i v současnosti. Parky pro veřejnost se ve městech začaly budovat během 19. století, v době narůstající industrializace. Přesun lidí do měst výrazně snížil jejich kontakt s přírodním prostředím, což se projevilo řadou negativních jevů, mimo jiné ohrožujících zdraví. Význam městské zeleně a tedy i parků proto začal rapidně narůstat. Přetrval dodnes, i když si to stále ne všichni jejich správci a uživatelé uvědomují.